Διδακτορική και Μεταδιδακτορική ‘Έρευνα – Πανεπιστήμιο Βιέννης. Προθεσμία 20-7-2024.

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης προκηρύσσει υποτροφία σύντομης διάρκειας για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στον βυζαντινό και στον πρώιμο νεοελληνικό πολιτισμό. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://tsiter-kontopoulou-schenkung.univie.ac.at/en/tsk-research-fellowship/  

Θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης – Ακαδημία Αθηνών

Το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει θέση ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας τριετούς θητείας στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης από τον 4ο έως και τα τέλη του 16ου αιώνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 6-8-2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01429-downloaded -08_06_2024

Θέση αν. καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα – Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προκηρύσσει θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα. Προθεσμία υποβολής έως 29-7-2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01518-downloaded -30_05_2024  

Θέση επίκ. καθηγητή επί θητεία Ιστορίας του Δικαίου – Ε.Κ.Π.Α.

Η Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή επί θητεία στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας του Δικαίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 25 Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01319-downloaded -27_05_2024

Θέση επίκ. καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης – Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης : Πρωτοβυζαντινή περίοδος (4ος-7ος αι.). Προθεσμία υποβολής έως 1η Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01229-downloaded -04_05_2024 (2)

Θέση αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας – Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 1η Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01229-downloaded -04_05_2024

Θέσεις για διδακτορικές σπουδές – Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg, Mainz.

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz προκηρύσσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception», θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. RTG 2304_job advertisement_cohort 3b

4η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ: Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσσει την 4η Προκήρυξη ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών. Προθεσμία υποβολής έως 20 Ιουνίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. 4η-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΔ

Θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας — Ακαδημία Αθηνών

Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει θέση τριτοβάθμιου ερευνητή με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Φραγκοκρατούμενου ελληνικού χώρου με έμφαση στη μελέτη αρχειακών πηγών και τεκμηρίων». Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-00974-downloaded -05_04_2024

Θέση επίκ. καθηγητή Πολιτισμικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου — Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει θέση επίκ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-00716-downloaded -19_03_2024_ Επισήμανση