Οι πόλεις στο Βυζάντιο: Οικονομία-Διοίκηση-Κοινωνία (13ος-15ος αι.)

Υπεύθυνος: Κοντογιαννοπούλου Αναστασία

Φορείς: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Χρόνος υλοποίησης: 2008-

Λοιπές πληροφορίες: Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η συστηματική μελέτη των πόλεων κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους αιώνες (13ος-15ος αι.). Μεταξύ των επιμέρους θεμάτων που μελετώνται συμπεριλαμβάνονται: οι πολιτικοί και διοικητικοί θεσμοί, όπως και οι κοινωνικές δομές των αστικών κέντρων (κοινωνικά σώματα, συλλογικότητες κ.ά.) στην εξελικτική τους πορεία. Επιπλέον, εξετάζονται οι οικονομικές δομές των πόλεων, ο ρόλος τους ως παραγωγικών και εμπορικών κέντρων και οι σχέσεις τους με την αγροτική τους περιφέρεια.