Η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών είναι επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1952 και έχει έδρα την Αθήνα. Σύμφωνα με το Καταστατικό της, σκοπός της είναι «α) Η σύνδεσις των Ελλήνων Βυζαντινολόγων μετά της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών. β) Η προαγωγή των υπό της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών προγραμματιζομένων έργων. γ) Εν γένει η προαγωγή και ο συντονισμός των Βυζαντινών Σπουδών εν Ελλάδι. δ) Η συμμετοχή των Ελλήνων Βυζαντινολόγων και εις άλλας διεθνείς οργανώσεις επιστημονικού χαρακτήρος, πλην της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών (οίον η Διεθνής Ένωσις Ιστορικών Επιστημών, η Διεθνής Ένωσις Κλασσικών Σπουδών, η UNESCO, κλπ.)».

Η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών είναι από τα αρχαιότερα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών (Association Internationale des Ėtudes Byzantines) και συγχρόνως το ισχυρότερο όσον αφορά τον αριθμό των μελών (145, που αντιπροσωπεύουν όλους τους κλάδους των βυζαντινών σπουδών). Διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ανά πενταετία, πάντοτε τον αμέσως επόμενο χρόνο μετά το εκάστοτε Διεθνές Συνέδριο.

Ο πρόεδρος και ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση (Assemblée générale) της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών, στην οποία λαμβάνουν μέρος 37 ακόμη εκπρόσωποι εθνικών επιτροπών από τις χώρες στις οποίες καλλιεργούνται οι βυζαντινές σπουδές. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά αφενός στο πλαίσιο του ανά πενταετία Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου και αφετέρου στο Ενδιάμεση Σύγκληση (Réunion Inter-congrès), που διοργανώνεται στην Ελλάδα από την Ελληνική Επιτροπή.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής απαρτιζόταν από τους Αναστάσιο Ορλάνδο (πρόεδρο), Ανδρέα Ξυγγόπουλο (αντιπρόεδρο), Λέανδρο Βρανούση (γενικό γραμματέα), Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου (ταμία), Σπύρο Τρωιάνο (ειδικό γραμματέα), και μέλη τους Διονύσιο Ζακυθηνό, Νικόλαο Τωμαδάκη, Παναγιώτη Ζέπο, Γεώργιο Μέγα. Πρόεδροι της Επιτροπής διετέλεσαν οι Διονύσιος Ζακυθηνός, Παναγιώτης Ζέπος, Μανώλης Χατζηδάκης, Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, Γεώργιος Γαλάβαρης, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου.

Η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, στην προσπάθειά της για την προώθηση του επιστημονικού έργου των Ελλήνων Βυζαντινολόγων, έχει ήδη συγκεντρώσει σε μία εργασία μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων για τα έτη 1991-2005.

Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα