Δίκτυα ανώνυμων γραφέων της Παλαιολόγειας εποχής

Υπεύθυνος: Σοφία Κοτζάμπαση

Χρόνος υλοποίησης: 2011-