Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του περιοδικού Βυζαντινά Σύμμεικτα, τόμος 26 (2016), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/issue/view/543


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / TABLE OF CONTENTS

Άρθρα / Articles

– The Soldier’s Life: Early Byzantine Masculinity and the Manliness of  War, Μ. Ε. STEWART, 11-44
– Οι “Caesares” του Αυσονίου: Παρατηρήσεις και επισημάνσεις, Βασίλειος Λ. ΠΑΠΠΑΣ, 45-66
– Μυθικό παρελθόν-χριστιανικό παρόν: Πρόσληψη και προβολή των πνευματικών σχέσεων δύο βυζαντινών πόλεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας     (9ος-14ος αι.), Γεώργιος Β. ΤΣΙΑΠΛΕΣ, 67-92
– Die Ausgießung des zweifachen Geistes. Zwei unikale Szenen in der Soter-Kirche in Kephali auf Kreta, Martina HORN, 93-125
– Le penchant politique de Basile Lakapènos pour l’Athos et le rétablissement des relations de Basile II avec le monastère de Stoudios en 985/986, Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ, 127-139
– Κωμική Λογοτεχνία και γέλιο τον 12ο αι. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μανασσή, Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, 141-161
– Συλλογικές Χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια, Σπυρος ΚΑΡΥΔΗΣ, 163-209
– Το Θεωρητικό ηγεμονικό πρότυπο στο ιστορικό έργο του Ιωσήφ Γενεσίου Περί Βασιλειών, Κωνσταντίνος ΠΑΪΔΑΣ, 211-245
– State officials in the themes of Opsikion, the Anatolikoi and the Kibyrraiotai: new and recently revisited sigillographic evidence, Olga KARAGIORGOU, Pantelis CHARALAMPAKIS, Christos MALATRAS, 247-308
– Social Group Profiles in Byzantium: Some Considerations on Byzantine Perceptions about Social Class Distinctions, Efi RAGIA, 309-372

Βιβλιοκρισίες / Book Reviews

– Review Article:Ἤπειρόνδε. Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina, 1-3 October 2009), eds. CHRISTOS STAVRAKOS and BARBARA PAPADOPOULOU, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011 (360 p.), Olga KARAGIORGOU, 375-394
– Βιβλιοκριτικό δοκίμιο:G. STATHIS, Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant; translated and revised by K. Terzopoulos; Studies in Eastern Orthodoxy 1; Peter Lang (Bern 2014); Pages 332, Αχιλλεύς ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ, 395-418
– Βιβλιοκρισία:Ἀντωνίου Σ. Δαμαλᾶ, Ὁ οἰκονομικὸς βίος τῆς νήσου Χίου ἀπὸ τοῦ ἔτους 992 μ.Χ. μέχρι τοῦ 1566, διδακτορικὴ διατριβή, 4 τόμοι, Ἀθῆναι 1998, σσ. 1368+LXXXII, Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, 419-426
– Compte-rendu:I. Telelis, Georgios Pachymeres Philosophia Book 5. Commentary in Aristotle’s Meteorologica, editio princeps. Prolegomena-text-indices, Academia Atheniensis, Institutum litterarum Graecarum et Latinarum, Athens 2012, Efthymios NICOLAIDIS, 427-428
– Book review:E. TCHKOIDZE, Ένας Γεωργιανός προσκυνητής στον βυζαντινό κόσμο του 9ου αιώνα: ο Άγιος Ιλαρίων ο Γεωργιανός [A Georgian Pilgrim in the Byzantine World of the 9th Century: Saint Hilarion the Georgian], Athens 2011, 273 pp. (ISBN 978-960-6813-29, Johannes PREISER-KAPELLER, 429-432
– Book Review: Der Doppeladler. Byzanz und die Seldschuken in Anatolien vom späten 11. bis zum 13. Jahrhundert (ed. N. ASUTAY-EFFENBERGER – F. DAIM), Mainz 2014, Charalampos CHOTZAKOGLOU, 433-442
– Βιβλιοκρισία: C. JOUANNO, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. Μετάφραση Μ. ΛΟΥΚΑΚΗ, Ἀθήνα 2015. ISBN 978-960-250-631-8, Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, 443-446
– Βιβλιοκρισία:S. PAPAIOANNOU, Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. ISBN 978-1-107-02622-3, Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, 447-450
– Βιβλιοκρισία:A. Madgearu, Byzantine Military Organisation on the Danube, 10th-12th Centuries (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, v. 22), Brill, Leiden – Boston 2013, σελ. 212, ISBN: 978-90-04-21243-5, Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ, 451-456
– Βook Review:A. RHOBY (ed.), Inscriptions in Byzantium and Beyond. Methods – Projects – Case Studies, (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch- Historische Klasse. Denkschriften, vol. 478, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, vol. 38), Νίκος ΜΕΛΒΑΝΙ, 457-463
– Βιβλιοκρισία:ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Stein nebst Addenda zu den Bänden 1 und 2 (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, hrsgg. von Wolfram Hörandner, Andreas Rhoby und Anneliese Paul, Band 3, Teil 1 und 2), Wien 2014, Μανόλης ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ, 465-481
– Book Review: D. KOROBEINIKOV, Byzantium and the Turks in the Thirteenth Centruy, Oxford 2014, pp. xxi+372. ISBN 978-0-19-870826-1, Δημήτρης ΚΥΡΙΤΣΗΣ, 483-486
– Βιβλιοκρισία:M. HINTERBERGER (ed.), The Language of Byzantine Learned Literature [BYZANTIOς. Studies in Byzantine History and Civilization 9], Turnhout 2014, σελ.VI+228, Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, 487-489
– Βιβλιοκρισία:Ἡ πρόσληψη τῆς ἀρχαιότητας στὸ Βυζάντιο κυρίως κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους χρόνους. Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ [Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Σειρὰ ἐκδόσεων 1], Ἀθήνα 2014, σελ. xxviii+394. ISBN 978-960-02-3007-9, Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, 491-493
– Bιβλιοκρισία Β. ΚΟΥΤΑΒΑ – ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ, Ἡ σημειολογικὴ ἀντίληψη για τα φυτὰ στὸ Βυζάντιο. Ἀπό τὸν Ὀνειροκριτικὸ σὲ ἕνα γενικότερο κώδικα, ‘Αθήνα 2015, ISBN 960-571-109-2, Μαρία ΧΡΟΝΗ, 495-503
– Book Review:Α. Γ. Κ. ΣABBIΔΗΣ, Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204–1461), Thessaloniki 2016, Maria LEONTSINI, 505-508
– Book Review: M. CAMPAGNOLO – P. MAGDALINO – M. MARTINIANI-REBER – A.-L. REY (eds.), L’aniconisme dans l’art religieux byzantin, Actes du colloque de Genève (1-3 Octobre 2009), Musées d’art et d’histoire de Genève, La Pomme d’or, Geneva 2015, Maria LEONTSINI, 509-513