Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής για ακαδημαϊκό συνεργάτη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15 Δεκεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Τροποποίηση 2ης Δημόσιας Πρόσκλησης για Ακαδημαϊκούς Συνεργάτες_ΚΕΑΕ