Το ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Μεταδιδακτορικούς/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συννημένο αρχείο.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ-ΕΥ του έργου αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 21 Ιανουαρίου 2019, στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) και ημερομηνία λήξης: 25 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/

second-call-post-doc-2018

Δελτίο-Τύπου_2η-Προκήρυξη-Ερευνητικών-έργων-ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.-για-την-ενίσχυση-Μεταδιδακτορικών-Ερευνητών_30.11.2018