Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship TRANSFA (HORIZON 2020, no 892782), το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε συνεργασία με την Société des Bollandistes, διοργανώνει σεμιναριακή συνάντηση τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, ώρα 11:00 π.μ., με θέμα «Μεταφράζοντας τον Πατέρα της Μετάφρασης. Γλωσσικές και πολιτισμικές μεταφορές στο Βυζάντιο». Μπορείτε να συμμετάσχετε κατόπιν εγγραφής στον σύνδεσμο 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_E8wM-AcRS-m14jjePaeijg

Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση.
Πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Translating the Father of Translation. Linguistic and Cultural Transfers in Byzantium»: