Επισυνάπτεται πρόσκληση σχετική με την υποβολή μελετών προς δημοσίευση στον ΜΓ’ / 43ο Τόμο ΔΧΑΕ (2022), με προθεσμία υποβολής έως την Τετάρτη 1η  Σεπτεμβρίου 2021.

Πρόσκληση ΔΧΑΕ ΜΓ 43 2022_MANGO_2021_02_25