Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)  προκηρύσσει α) Θέση Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στους Θεσμούς, την Κοινωνία και την Οικονομία». Προθεσμία έως την Δευτέρα 25.7.2022, β) Θέση Ερευνητή/τριας Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία». Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει (α) την ιστορία των κειμένων και της λογοτεχνίας στο Βυζάντιο και (β) την εκδοτική βυζαντινών κειμένων.   Προθεσμία έως την Δευτέρα 25.7.2022. Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

2022_05_24_call_NHRF_IHR_92ΤΟ469ΗΕΠ-26Υ

2022_05_24_call_NHRF_IHR_6Υ3Η469ΗΕΠ-ΒΔΛ