Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή μονογραφιών/συλλογών μελετών που θα δημοσιευθούν στη σειρά ανοικτής πρόσβασης Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της ΧΑΕ: http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/chae/index.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το συνημμένο.

Προθεσμία υποβολής: Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020.

Προκήρυξη