Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz προκηρύσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception», έξι έμμισθες θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας. Προθεσμία υποβολής έως 20 Μαΐου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

RTG 2304_job advertisement_cohort 3a