Λόγω των ειδικών συνθηκών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής μελετών για το ΔΧΑΕ ΜΒ΄ / 42 (2021) έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.