Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει θέση τριτοβάθμιου ερευνητή με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Φραγκοκρατούμενου ελληνικού χώρου με έμφαση στη μελέτη αρχειακών πηγών και τεκμηρίων». Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2024-Tefxos G-00974-downloaded -05_04_2024