Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει θέση επίκ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2024-Tefxos G-00716-downloaded -19_03_2024_ Επισήμανση