Το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας. Προθεσμία υποβολής έως 5-9-2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2024-Tefxos G-01850-downloaded -02_07_2024