Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης : Πρωτοβυζαντινή περίοδος (4ος-7ος αι.). Προθεσμία υποβολής έως 1η Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2024-Tefxos G-01229-downloaded -04_05_2024 (2)