Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση Βυζαντινής Ιστορίας 11ος-15ος αιώνας. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2023-Tefxos G-03247-downloaded -26_12_2023