Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών προκηρύσσει θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στη νομισματική και-ή τη σιγιλλογραφία (προαπαιτούμενη η άριστη γνώση και των γραπτών πηγών)». Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

http://www.eie.gr/careers_gr.html