Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προκηρύσσει θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα. Προθεσμία υποβολής έως 29-7-2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2024-Tefxos G-01518-downloaded -30_05_2024