Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος « Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception» , το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, προκηρύσσει δύο θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας. Περαιτέρω πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

RTG 2304_job advertisement_cohort 3a_2 (1)