Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz προκηρύσσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception», θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

RTG 2304_job advertisement_cohort 3b