Η Γαλλική Σχολή Αθηνών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. και το C.N.R.S. διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Βυζαντινές Συναντήσεις / Rencontres byzantines / Orient et Occident : transferts culturels à Byzance et au-delà / Byzantine Workshops. East and West: Cultural transfers in Byzantium and Beyond», τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

http://Follow online / Suivre en ligne

Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση και στο πρόγραμμα.

2024-05-13-BYZ-ORIENT-ET-OCCIDENT