Πληροφορίες για τα επιστημονικά αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος « Lead Seals in Byzantine Thrace (LSBYT )» στο συνημμένο αρχείο και στον ιστότοπο   https://lsbyt.web.auth.gr/

LSBYT κείμενο για Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)