Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών (Κ.Ε.Ι.Ε.Δ.), οι Νομικές Σχολές Ε.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ., Δ.Π.Θ. και η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου διοργανώνουν διαλέξεις Ιστορίας Δικαίου με θέμα «Τα χρυσόβουλλα και το κανονιστικό τους περιεχόμενο στο βυζαντινό δίκαιο (9ος-12ος αιώνας). Σύγχρονη νομολογιακή θεώρηση και εφαρμογή βυζαντινών τίτλων κυριότητας». Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστος Αποστολίδης Δρ. Νομικής θα δώσει διάλεξη με θέμα «Το νομικό κύρος των «ιστορικών τίτλων ιδιοκτησίας» και ο επικουρικός ρόλος της χρησικτησίας» και ο Βασίλης Κόλλιας Δρ. Νομικής, Εντεταλμένος Ερευνητής Κ.Ε.Ι.Ε.Δ. Ακαδημίας Αθηνών θα μιλήσει με θέμα «Η κανονιστικότητα των τίτλων ιδιοκτησίας που περιέχονται σε χρυσόβουλλα (ιστορικό-δικαϊκή θεώρηση)» την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00-19:00, στην Ακαδημία Αθηνών. Συντονίζουν οι Ελ. Παπαγιάννη, καθ. Ιστορίας του Δικαίου και η Λ. Παπαρρήγα, διευθύντρια ερευνών Κ.Ε.Ι.Ε.Δ. Περαιτέρω πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση και στις περιλήψεις

ΚΟΛΛΙΑΣ Β.Α. Περίληψη παρουσιασης 25.01.2024

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Περίληψη παρουσίασης

ΑΑ_Πρόσκληση_Σεμινάριο_Ι.Δ. 25.01.2024 (2)