Στο πλαίσιο Κύκλου Διαλέξεων με θέμα «Regards croisés sur la mobilité», η καθ. Pascale Chevalier θα δώσει διάλεξη με θέμα «Reliques et reliquaires dans l’Adriatique oriental aux Ve-VIIe siècles : une mobilité forte et ses implications, την Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 18:00, στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Θα υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

Follow online / Suivre en lign

Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.