Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Διαλέξεων «Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα: διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή περίοδο» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ο καθ. Χρήστος Σταυράκος θα δώσει διάλεξη με θέμα «Μολυβδόβουλλα από τη Συρία: Μια αρχαιολογική και Ιστορική Προσέγγιση». Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/j/88052132742

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κουράτωρ Αντιοχείας 1

Κουράτωρ Αντιοχείας 2